Medezeggenschapsraad

MR Nieuws

De MR vergadert ongeveer eens per maand. Via het ouderportaal proberen we u op de hoogte te houden van wat er in de MR speelt. Op het schoolplein of per mail kunt u de leden van de MR altijd aanspreken. Wat doet de medezeggenschapsraad? De directie en het CKC-bestuur zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om Het Krijt. Maar de directie beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken eerst overleg met de medezeggenschapsraad.
Dit gaat onder andere over:

  • de besteding van het geld van de school; 
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;   
  • beleidsstukken (bovenschools) management.

Er worden diverse zaken besproken, zoals het aanstellen van personeel, de schoolgids, projecten, etc. Over sommige onderwerpen mag de MR de directie alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De directie mag een besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en kent een gelijk aantal voor beide geledingen. Op dit moment  zitten er vier ouders en vier personeelsleden in de MR. Ook de kinderopvang is vertegenwoordigd in de oudergeleding. Er is nog een vacature voor de personeelsgeleding, op die plaats hopen we binnenkort een medewerker uit de kinderopvang te hebben.

MR oudergeleding

Katharina van Breugel

Jaap Verhoef

Marjolein Menting

Welmoed Stollenga

MR personeelsgeleding

Annet van Veen

Astrid Oosting

Silvia van der Wal

Vacature

E-mailadres:  mr.hetkrijt@ckcdrenthe.nl