Onderwijs op het Krijt

Binnen ons kindcentrum geven we onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem. Per leerjaar werken we toe naar de doelen die de kinderen moeten behalen. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen de kinderen.

We willen onze leerlingen met ons onderwijs goed voorbereiden op een plekje in de maatschappij van de toekomst. De kernwaarden die we daarbij inzetten zijn wereldwijsheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.Hieronder leest u hoe we deze kernwaarden vormgeven.

Wereldwijsheid

Je weg vinden in de wereld vraagt om wereldwijsheid. We kiezen voor een combinatie van kennis en vaardigheden die we de kinderen aanleren. Beide zijn nodig om op een adequate manier in de maatschappij te functioneren. Zo ziet dat eruit op ons kindcentrum:

· In alle groepen wordt de wereldtaal Engels aangeboden

· We hebben aandacht voor 21-eeuwse vaardigheden waaronder mediawijsheid, communicatieve vaardigheden

· We willen het leesplezier van de kinderen stimuleren. Daarom hebben we een eigen bibliotheek waarin we een actuele boekencollectie hebben die we jaarlijks aanvullen met nieuwe titels. De kinderen worden begeleid bij het zoeken naar een passend boek.

· We bieden een breed lesprogramma, waarin de kinderen hun talenten en interesses kunnen ontwikkelen. Voorbeelden zijn kunst en cultuur, techniek en muziek.

· Wij hebben voor elke leerling vanaf groep 3 een iPad of chromebook ter beschikking. Deze zetten we in tijdens de lessen. We leren de kinderen de vaardigheden die zij nodig hebben om deze digitale leermiddelen te gebruiken.

· In onze zaakvakken bieden we de kinderen kennis, maar laten we ook nieuwe dingen ervaren en ontdekken door middel van proefjes en onderzoeksvragen.

· We hebben veel aandacht voor de motorische ontwikkeling van de leerlingen. De kinderen krijgen 2 keer per week gymnastiekles en daarnaast wordt er motorische remedial teaching aangeboden. Zo worden de kinderen uitgedaagd tot bewegen en spelen.  

Betrokkenheid

Betrokkenheid betekent verbinding en motivatie. Betrokkenheid tussen kinderen, ouders en professionals zorgt voor een gemeenschap waarin kinderen optimaal kunnen leren, spelen en ontwikkelen. Zo ziet dat eruit op ons kindcentrum:

· We sluiten aan op de verschillende niveaus van de kinderen. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, worden uitgedaagd. Kinderen die de lesstof moeilijk vinden krijgen extra begeleiding. Wanneer de lesstof aansluit op het niveau van de leerling, zorgt dit voor succeservaringen, betrokkenheid, motivatie.

· We betrekken leerlingen bij de les door activerende werkvormen in te zetten. Zo zijn de lessen afwisselend en worden de leerlingen uitgedaagd om actief mee te doen.

·  We zoeken actief de samenwerking met ouders. We vinden het belangrijk om, in de opvoeding en ontwikkeling van de leerlingen, met ouders op één lijn te zitten. Dit geeft de leerlingen een stevige basis en vertrouwen. We investeren daarom in contactmomenten met ouders en houden hen actief op de hoogte van wat er speelt in de klas.

Verantwoordelijkheid

In de moderne maatschappij is het belangrijk om verantwoordelijk te zijn voor je eigen handelen, maar ook om je verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. We brengen de kinderen daarom zelfstandigheid bij om hun eigen keuzes te maken en deze te verantwoorden. Ook leren we hen hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan het grote geheel, de klas, de school en de leefomgeving. Zo ziet dat eruit op ons kindcentrum:

·  We geven de kinderen keuzemogelijkheden in het werk wat ze moeten maken.

·  We hanteren duidelijke regels en routines, zodat de kinderen zich veilig voelen en weten binnen welke grenzen ze zich kunnen bewegen.

·  We geven les in sociale vaardigheden volgens de methode ‘KIVA’. Zo zorgen we voor een prettig leer- en leefklimaat.

·   We organiseren activiteiten waarbij de kinderen uit verschillende klassen elkaar moeten helpen, zoals ‘bouw’, en schoolontbijt.