Onderwijs op het Krijt

Op het Krijt geven wij vanaf groep 3 regulier onderwijs volgens het zgn. ‘leerstofjaarklassensysteem’. De kinderen zijn ingedeeld in groepen met leeftijdsgenoten. We streven hierbij naar enkele groepen van ongeveer 25 leerlingen. Groepsgewijs werken we gericht naar de doelen van het leerjaar toe. We werken dit jaar met 9 groepen, waarvan twee gecombineerde groepen 1-2. In deze kleutergroepen wordt de lesstof spelenderwijs aangeboden volgens het ‘beredeneerd aanbod'.

Vier speerpunten vormen de basis van ons aanbod. De speerpunten zijn:

·      ‘We zijn allemaal verschillend, samen zijn we compleet’ 

·      ‘Gewoon goed onderwijs, dat is onze basis’ 

·      ‘Ik sta wijs in de wereld’ 

·      ‘Ik leer van top tot teen’

Aan de hand van deze speerpunten vertellen we u meer over onze werkwijze en ons lesaanbod.

‘We zijn allemaal verschillend, samen zijn we compleet’ 

Als kindcentrum vormen we een hechte gemeenschap, waar kinderen en volwassenen dagelijks samenkomen. Binnen deze veilige setting leren de kinderen deel te zijn van een groep en hun eigen steentje bij te dragen. Ze leren vaardigheden als samenwerken, 'geven en nemen', conflicten oplossen en kritisch denken. Allemaal waardevolle bagage voor hun verdere leven in de maatschappij.

We zijn een open, Christelijk kindcentrum. Vanuit de Christelijke levensovertuiging geven we les en gaan we met elkaar om. De waarden en normen van ons kindcentrum zijn gebaseerd op vertrouwen, liefde en wederzijds respect. We geloven dat elk mens als uniek persoon geschapen is. We waarderen de verschillen en gebruiken deze verschillen om elkaar aan te vullen. We vieren het samenzijn tijdens vieringen en feesten.

We zijn verbonden met onze leefomgeving. We maken actief deel uit van onze wijk en we leren de kinderen zorg te dragen voor de wereld om hen heen. We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen, medewerkers zich verbonden voelen aan het Krijt. We houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van de kinderen en zorgen voor een laagdrempelig contact. Samen zorgen we dat het Krijt een fijne plek is om te spelen en te leren. Dit zie je terug in godsdienstonderwijs, KIVA, de gouden weken, schoolreizen, vieringen, de Krijtshow en ouderbetrokkenheid.

‘Gewoon goed onderwijs, dat is onze basis’ 

We bereiden kinderen voor op de kenniseconomie van morgen. Om daaraan deel te kunnen nemen hebben de leerlingen een stevige basis nodig. De basisvakken rekenen, taal/spelling en lezen, bieden wij aan door directe instructie, waarbij het aanleren van vaardigheden en het overdragen van kennis centraal staan.

We willen de kinderen met zelfvertrouwen laten leren. De leerkracht speelt hierbij een centrale rol. De leerkracht neemt de kinderen eerst bij de hand en laat het steeds meer los, totdat de kinderen het zelf kunnen. We hechten waarde aan groepsgewijs leren in een stimulerend leerklimaat. Daarom geven we les in leerstofjaarklassen. Binnen deze klassen houdt de leerkracht rekening met verschillen tussen de kinderen. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is er de plusklas.
Dit speerpunt zie je terug in directe instructie, omgaan met verschillen, de plusklas, rekenen, taal & spelling en lezen.

‘Ik sta wijs in de wereld’ 

We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot betekenisvolle wereldburgers. Daarvoor moeten ze kennis hebben van wat de wereld te bieden heeft op het gebied van kunst & cultuur, natuur, geschiedenis, wetenschap & techniek, sport & spel, lezen & spreken. Vanuit een rijke leeromgeving laten we de kinderen kennismaken en ervaring opdoen met deze vakgebieden. We stellen hier prikkelende vragen over. Zo maken we de kinderen nieuwsgierig en stimuleren hen een onderzoekende houding aan te nemen.

We laten de kinderen in hun eigen wereld oefenen met de verschillende gebieden en laten hen op deze manier ontdekken waar hun talenten liggen, wat ze moeilijk vinden en waar ze blij van worden.

Om zich te ontwikkelen tot wereldburgers willen we de kinderen een open en zelfverzekerde houding aanleren ten opzichte van vreemde talen. Daarom bieden we de kinderen vanaf groep 1, het moment waarop ze het meest taalgevoelig zijn, de wereldtaal Engels aan.
Dit speerpunt zie je terug in de methode Blink, Engels, kunst & cultuur, burgerschap & integratie en de leerlingenraad

‘Ik leer van top tot teen’ 

Ieder kind leert op zijn eigen manier. Dit gaat het beste wanneer ze zich betrokken voelen en actief meedoen. Daarom bieden we onze leerstof uitdagend en gevarieerd aan, waarbij kinderen worden gestimuleerd om actief mee te doen. Leren beperkt zich niet tot het hoofd, maar leren doen we met ons hele lichaam. Daarom koppelen we fysieke activiteit aan het leren.

We zetten vormen van bewegend leren in bij het inoefenen van reken- en taallessen. Ook gebruiken we regelmatig samenwerkingsvormen. Zo is leren leuk en beklijft de lesstof beter. Regelmatig bewegen zorgt er ook voor dat we fit en gezond zijn en dat geeft energie. De kinderen krijgen daarom minimaal twee keer per week bewegingsonderwijs van onze vakdocent.
Dit is terug te zien in het bewegingsonderwijs, bewegend leren en STEAM