Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement, dat met instemming van de GMR is vastgesteld en ter inzage op het kindcentrum ligt. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze kinderen en voor de organisatie die daarvoor nodig is.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor het kindcentrum, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.

Meer informatie over privacy en AVG kunt u lezen in de Kindcentrumgids