Ouderraad

Algemeen

Binnen Het Krijt is een actieve ouderraad aanwezig om het team te ondersteunen met het organiseren van diverse activiteiten op school. Een aantal activiteiten zijn: het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de sportdag en de schoolreizen. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders, aangevuld met twee leerkrachten van de school. Vanuit de ouderraad worden verschillende commissies samengesteld per activiteit. Deze commissies bestaan uit minimaal twee leden van de ouderraad en een aantal leerkrachten. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de ouderraad. Dit kan via e-mail, or.hetkrijt@ckcdrenthe.nl. Ook kunt u natuurlijk altijd één van de leden benaderen.

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze wordt gebruikt om onder andere het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de sport- en speldagen en het schoolreisje te bekostigen. Voor deze activiteiten is  de school afhankelijk van de financiële bijdrage van de ouders.De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Momenteel is de ouderbijdrage als volgt :

·         € 43,50 voor het eerste kind

·         € 39,00 voor het tweede kind

·         € 36,00 voor het derde en de volgende kinderen

Stroomt uw kind in de loop van het schooljaar in, dan betaalt u minder ouderbijdrage. Wanneer uw kind in januari/februari/maart instroomt betaalt u voor het betreffende kind € 30,00. Komt uw kind in april/mei/juni op school dan bedraagt de ouderbijdrage voor dit kind € 20,00. Hierbij maakt het niet uit of uw kind als eerste, tweede of derde kind instroomt.U ontvangt geen acceptgirokaart, maar een machtigingskaart. Nieuwe ouders ontvangen deze gelijk met het inschrijfformulier. U kunt ervoor kiezen de ouderbijdrage in één of in twee termijnen te laten incasseren. Indien u geen gebruik wilt maken van de machtigingskaart, dan dient u het bedrag zelf over te maken. De penningmeester stuurt u een brief met daarin de hoogte van de voor u geldende ouderbijdrage en het rekeningnummer waarop u het geld kunt storten.De penningmeester beheert de inkomsten van de ouderbijdrage en legt verantwoording af aan de kascommissie ten aanzien van de besteding van de opbrengsten. De begroting en jaarrekening worden door de kascommissie beoordeeld en goedgekeurd. Bovendien verleent de kascommissie eenmaal jaarlijks namens alle ouders/verzorgers décharge aan de gehele OR voor het gevoerde beleid en financiële verslaglegging daarvan.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties, kunt u contact opnemen met:

Stichting Vrienden van de CBS Het Krijt

p/a Schoolstraat 29

9408 MB Assen

E-mail: or.hetkrijt@ckcdrenthe.nl

Wanneer u uw reactie liever op papier zet, kunt u gebruik maken van de OR-brievenbus aan de Schoolstraat. Deze vindt u bij het Directiekantoor. Ook kunt u natuurlijk altijd één van de leden benaderen.